Všeobecné obchodné podmienky

Platné od 15.4.2012.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Print & Cut, s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 46256725, DIČ: 2023325876, IČ DPH: SK 2023325876.
1. Obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.
2. Kupujúcim je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom na www.printcut.sk, alebo emailom, alebo osobne.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho (info@printcut.sk), obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru.
4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
5. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha.
6. Služby – poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.
7. Pracovný čas – znamená čas v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. s obedňajšou prestávkou v čase od 12.00 do 13.00 hod.
8. Spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, dátum vystavenia objednávky. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.
3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny.
4. Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
5. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20 % ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
6. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.
7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).
8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
– poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
– predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (aktuálnosti v čase),
– predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
– predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
– lotérie a iné podobné hry.
9. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

III. Dodacie podmienky
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania spoločnosti Print & Cut, s.r.o. Tovar dodaný s využitím služieb tretích subjektov je možný len na základe dohody s kupujúcim, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. v prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

IV. Kúpna cena, platby
1. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady. Cena tovaru je určovaná individuálne. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
2. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje:
– prevodom na účet – zaplatenie za tovar na faktúru,
– v hotovosti.
3. Kalkulácie a dohodnutá cena sa rozumie cena za tlač zripovateľného dokumentu a rozumie sa bez DPH. v prípade nutnosti úpravy dokumentu do formátu, ktorý možno zripovať a vytlačiť si spoločnosť Print & Cut, s.r.o. účtuje prácu grafika.
4. v prípade, že cena nie je uvedená na objednávke prípadne odsúhlasená pri preberaní zákazky, na neskoršie reklamácie ohľadne ceny nie je možné brať zreteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru a/alebo služieb, zmena neplatí pre už potvrdené objednávky.
5. Pri dodaní tovaru do zahraničia všetky poplatky, dane, clá spojené s takouto kúpou znáša objednávateľ, pretože dodávateľ nemá žiadnu kontrolu nad platbami, spojenými s takýmto dovozom.
6. Print & Cut, s.r.o. si vyhradzuje právo stanovenia platobných podmienok. v prípade, že k zákazke nie je priložená objednávka so všetkými právnymi náležitosťami, platobnou podmienkou sa rozumie automaticky platba v hotovosti, prípadne platba oproti zálohovej faktúre. Platba na faktúru s 14-dennou splatnosťou je možná iba v prípade predchádzajúcej dohody s vedením spoločnosti Print & Cut, s.r.o. a za podmienky, že všetky predchádzajúce faktúry po splatnosti sú odberateľom uhradené.
7. Ceny sú fakturovaná v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách. Predmet fakturácie je až do zaplatenia majetkom firmy Print & Cut, s.r.o. v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať úroky z omeškania v zmysle paragrafov 369 a 502 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Spoločnosť Print & Cut, s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, alebo Slovenskej pošty, a.s.
3. v prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtujú sa prepravné náklady.
4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
5. Omeškanie dodávky zo strany dodávateľa nedáva právo objednávateľovi neprijať realizovanú objednávku. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný tovar skontrolovať.
6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním tovaru alebo jeho časti, na vady spôsobené neopatrným alebo nevhodným používaním alebo nevhodným skladovaním tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dodaním nekvalitných podkladov pre tlač. Pri manipulácii s tlačovinami treba dbať na to, aby neprišli do styku s vodou a vlhkými materiálmi.
7. Vyhradzujeme si právo automaticky spracovávať a upravovať dodané dáta určené na tlač a tiež ich farebne upravovať. Odchýlky farebnosti oproti predstavám objednávateľa, resp. odchýlky spôsobené technologickými možnosťami nemôžu byť predmetom reklamácie.
8. Ak nastane objektívne nepredvídateľná a neodvratná udalosť alebo udalosti, ktoré budú dodávateľovi brániť dočasne alebo trvale v plnení Kúpnej zmluvy a záväzkov z nej plynúcich, má dodávateľ právo primerane predĺžiť dodacie lehoty, alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. v prípade, že nastane vyššia moc, dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vyššou mocou.

VI. Ochrana súkromia
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; v čo najväčšej možnej miere diskrétne.
2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
4. Spoločnosť Print & Cut, s.r.o. môže používať na web stránke technológiu "cookie" pre získavanie rôznych údajov a to pre účely získavania anonymných, agregovaných údajov. Tieto údaje využívame na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom web stránky.
5. Každý objednávateľ nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody, ktoré vzniknú porušením autorských práv.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
2. Zadaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky, pričom zmena týchto podmienok je účinná okamihom zverejnenia na webovej stránke.
3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. v prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
6. Dodávateľ nerealizuje archiváciu dodaných digitálnych dát. Dáta zaslané alebo doručené na spracovanie sú po spracovaní objednávky zmazané. Doobjednanie výroby tovaru je možné jedine novým objednaním spolu s opätovným zaslaním dát. Dodávateľ nezodpovedá za publikovaný obsah zadávateľa, typografické chyby, chyby v gramatike, nedokončené texty a ostatné textové chyby, ani kvalitu dodaných dát. Dodávateľ tiež neručí za prípadnú stratu dát pri prenose a použití Internetu.


Aktuálna verzia na stiahnutie – vop.pdf.